Obchodné podmienky

Používaním webovej aplikácie tutorka.sk potvrdzuješ, že si čítal a súhlasíš s Obchodnými podmienkami (ďalej len OP) a spôsobom spracovania a ochrany osobných údajov. Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetkých užívateľov webové aplikácie tutorka.sk

1. Úvodné ustanovenia

 1. Inzertný server tutorka.sk, ďalej len "tutorka.sk" alebo "portál", poskytuje online priestor pre zverejnenie a vyhľadanie ponuky a dopytu doučovanie medzi Lektorom a Študentom, ďalej len "Používateľ", resp. "Užívatelia".
 2. Portál je prevádzkovaný spolocnostou Red Roof s.r.o., so sídlom Pavla Beneša 750/8, Letňany 199 00, Praha, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod spisovou značkou C 187479 / MSPH, IČO: 24194298, ďalej len "Prevádzkovateľ".
 3. Kontakt na prevádzkovateľa: podpora@tutorka.sk; +420 703 591 111.
 4. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len "Podmienky"), ktoré popisujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, a tiež práva a povinnosti používateľov pri využívaní služieb poskytovaných portálom.
 5. Podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov.
Užívateľom portálu muža byť fyzická osoba, tak podnikateľský subjekt:
 1. V prípade, že je používateľ podnikateľský subjekt tzn. "Podnikateľ", riadia sa vzťahy neupravené týmito Podmienkami obchodným zákonníkom v platnom znení.
 2. Pre účely týchto Podmienok majú zadefinované pojmy nasledujúci význam:
  Študent je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem o doučovanie a prostredníctvom portálu hľadá Lektora.
  Lektor ektor je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem doučovať iné osoby v určitom predmetu či zručnosti a ponúka služby doučovanie za vopred dohodnutú odmenu.
  Užívateľ je spoločné označenie pre študentov a lektorov, ktorí využívajú služby portálu.
  • Používateľ "Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, tzn. služby portálu nevyužíva na vykonávanie podnikateľskej činnosti.
  • Používateľ "Podnikateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá služby portálu využíva na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti.
  Služby sú všetky služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom portálu.

2. Podmienky využívania služieb portálu pre Užívateľa

 1. Bez registrácie (a vytvorenie profilu) si užívateľ nemôže na portáli zverejniť inzerát alebo reagovať na zverejnený inzerát.
 2. Počet vložených inzerátu na jedného Užívateľa nie je limitovaný.
 3. Lektor vytvára inzerát pre každý predmet, ktorý doučuje samostatne.
 4. Študent si podľa kritériami vyhľadávania nájde na portáli inzerát Lektora a osloví ho priamo z detailu inzerátu. Lektorovi bude následne e-mailom odoslaný kontaktný formulár s osobnými údajmi Študenta. Študent súhlasí, že odoslaním kontaktného formulára do e-mailu Lektora môžu byť jeho osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail) sprostredkovanej lektorovi.
 5. Na profil Lektora sa Študent môže pozrieť kliknutím na odkaz, ktorý je umiestnený v každom inzeráte Lektora. Odkaz smeruje priamo do profilu Lektora.
 6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto dobe bude inzerát automaticky uloží do archívu ako neaktívne a autoroviinzerátu sa automaticky odošle e-mail o deaktiváciu inzeráte.
 7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak urobiť sám vo svojom profile.
 8. Užívateľ si je vedomý, že inzerát bude formulovať jasne, stručne, slušne, nebude používať veľa výkričníkov a otáznikov - pôsobí to rušivo.
 9. Užívatelia portálu majú zakázané:
  • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
  • používať vulgarizmy alebo slovné spojenie či znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so spoločenskou morálkou a etikou;
  • propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, jazyka, rasy, farby pleti, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo iné kruté a neľudské správanie;
  • propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie a užívanie omamných látok;
  • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, a narušovať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • šíriť alebo propagovať pornografiu;
  • propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • propagovať vlastnú webovú stránku a kontaktné údaje;
  • používať tutorka.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web.
 10. Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi e-mailové správy obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál ponúka.
 11. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

2.1. Vytvorenie profilu a registrácia Lektora

 1. Lektor má právo používať iba jeden užívateľský účet a vystupovať tak na portáli iba pod jednou identitou (meno, priezvisko, e-mail).
 2. Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook a udelením výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a
  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na tutorka.sk“ a
  • Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“ dáva Lektor bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údajů.V prípade, že Lektor súhlas podľa predchozi vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a dokončenie registrácie mu nebude umožnené. Po registrácii je lektorom odoslaný aktivačný email, ktorý musí Lektor potvrdiť, čím sa registrácia úspešne dokončí.
 3. Lektor berie na vedomie, že vytvorenie profilu a registrácia na portáli je podmienená umiestnením profilové fotografie. Fotografie tváre musí umožňovať identifikaciosoby. Lektor berie na vedomie, že na svojej fotografiu nesmie uvádzať svoje kontaktné údaje ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo portál. Fotografie nesmie obsahovať logo, vodoznak alebo identifikáciu hodnotenia. Nevhodnou fotografiu, fotografiu zlej kvality či fotografiu, ktorá nespĺňa požadované kritériá, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť.
 4. Lektor si muža na svojom účte nastaviť ochranu súkromia tak, aby sa jeho profil a fotografie neindexovali do výsledku vyhľadávačov ako napr. Google Zoznam, Bing, Yahoo.
 5. V prípade, že sa Lektor rozhodne svoj účet zrušiť, stačí keď vo svojom profile vyberie možnosť "Zrušiť účet". Po zadaní dôvodu zrušenia užívateľského účtu bude účet automaticky zrušený. Zrušením používateľského účtu nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

2.2. Vytvorenie profilu a registrácia Študenta

 1. Študent má právo používať iba jeden užívateľský účet a vystupovať tak na portáli iba pod jednou identitou (meno, priezvisko, e-mail).
 2. Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook a udelenie výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a
  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na tutorka.sk“ a
  • Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“, Študent udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že Študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a dokončenie registrácie mu nebude umožnené. Po registrácii je Študentovi odoslaný aktivačný e-mail, ktorý musí Študent potvrdiť, čím sa registrácia úspešne dokončí.
 3. V prípade, že sa Študent rozhodne zrušiť svoju registráciu, stačí keď v svojom profile (v nastavení svojej registrácie) vyberie možnosť Zrušiť účet. Po zadaní dôvodu zrušenia užívateľského účtu, bude účet automaticky zrušený. Zrušením používateľského účtu nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

2.3. Odmena pre Lektora za doučovanie

 1. Študent si s Lektorom dohodne výšku odmeny za doučovanie, spravidla je odmena určená sadzbou za jednu hodinu doučovanie.
 2. Študent si s Lektorom zároveň dohodnú spôsob úhrady odmeny. Najčastejšie to býva platba v hotovosti alebo platba na účet Lektora. Platbu je možné vykonať aj pomocou kreditov nakúpených na našom webe. Úhrada je možná online cez platobnú bránu. Ide o pohodlný a bezpečný spôsob bezhotovostné platby. Táto platobná metóda je zadarmo. Pre overenie držiteľa karty u jeho vydavateľskej banky priamo počas transakcie, využívame bezpečnostný protokol 3-D Secure podporovaný kartovými asociáciami. Toto riešenie znižuje riziko reklamácií platobnej transakcie zo strany používateľa. Všetky údaje o platbách sú odovzdávané zabezpečenou cestou a tutorka.sk k nim nemám prístup, ani ich nikde neukladá.
 3. Odmena za doučovanie je splatná po odučení hodiny resp. v súlade so storno podmienkami dohodnutými medzi Lektorom a Študentom.
 4. Storno podmienky môžu byť podľa dohody Študenta a Lektora určené ako:
  • prísne - keď Študent zrušil hodinu menej ako 24 hod. pred jej začiatkom alebo sa Študent nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu vo výške 100% dohodnutej odmeny; alebo
  • mierne - keď Študent zrušil hodinu menej ako 24 hod. pred jej začiatkom alebo sa Študent nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu vo výške 50% dohodnutej odmeny;
  • flexibilné - hodiny môže Študent zrušiť kedykoľvek bez sankcie.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností a iných zákonom stanovených povinností Lektora, predovšetkým získanie príslušných povolení na podnikanie, podanie daňových priznaní a odvedenie dane, vystavenie faktúr apod.

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Užívateľom hľadajúcim doučovanie (Student) a Užívateľom ponúkajúcim doučovanie (Lektor), a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, dodanie a zaplatenie ponúkaného doučovanie.
  • Prevádzkovateľ negarantuje Používateľom nájdenie vhodnej osoby na doučovanie a nezodpovedá za výsledok, kvalitu a úroveň doučovanie.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu medzi Užívateľmi.
  • V prípade, že má Študent výhrady ku kvalite poskytnutej služby (k doučovanie), musí ju adresovať danému lektor.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na portáli a neposkytuje žiadnu záruku pri ich prípadnom šírení.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte a tiež nenesie zodpovednosť za prípadné preniknutí do systému tretími osobami a získanie tak osobných dát užívateľa.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám priamo alebo nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu.

4. Oprávnenie Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, všeobecnými podmienkami inzercie portálu alebo dobrými mravmi.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť / zablokovať profil Užívateľa ak používateľ porušil niektorú z týchto Podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má právo, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, upravovať, meniť alebo inovovať služby portálu.
 4. Prevádzkovateľ má tiež právo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, ak tieto zmeny budú vyžiadané zmenou legislatívy, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa.

5. Notifikácia

 1. Pre efektívne fungovanie portálu je nevyhnutné Užívateľa informovať prostredníctvom tzv. Oznámenia. Notifikáciu posielame na e-mail Užívateľa.
  1. Lektorovi posielame
   1. registračný e-mail (dokončenie registrácie potvrdením doručenia nášho registračného mailu),
   2. notifikáciu o dianie na portáli (informácie o zlepšeniach alebo nových službách),
   3. notifikáciu o novom požiadavke na doučovanie od Študenta.
  2. Študentovi posielame
   1. registračný e-mail (dokončenie registrácie potvrdením doručenia nášho registračného e-mailu),
   2. a notifikáciu o odoslaní požiadavke lektora na doučovanie.

6. Reklamácia / Odstúpenie od zmluvy

 1. Ako Užívateľ (spotrebiteľ) má zo zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní po jej uzavretí bez udania dôvodu.
 2. V prípade, že si budete priať odstúpiť od zmluvy / registrácie napíšte nám na e-mail info@tutorka.sk, so svojím menom a priezviskom, dátum zakúpení produktu alebo služby a číslom bankového účtu, na ktorý Vám máme vrátiť peniaze.
 3. Odstúpiť od zmluvy máte právo tiež písomne v sídle prevádzkovateľa na adrese Red Roof s.r.o., Pavla Beneša 750/8, 199 00 Praha 9, Česká republika.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zaväzujeme do 14 dní vrátiť peniaze na účet. Písomné potvrdenie o dokončenom procese reklamácie a následnom vrátenie peňazí Vám pošleme na e-mail.
 5. Reklamáciu nie je možné uplatniť, ak od uzavretia zmluvy ubehlo 15 a viac dní.

7. Riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou.
 2. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovení podľa zákona č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene niektorých zákonů.Příslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu.
 3. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2020.
 2. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok na portáli. Ak Používateľ pokračuje v užívaní služieb portálu po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.