Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenie

 1. Inzertný server tutorka.cz, dalej len "Tutorka.sk" alebo "portál", poskytuje online priestor pre zverejnenie a vyhladanie ponuky a dopytu doucovanie medzi Lektorom a Študentom, dalej len "Používatel", resp. "Užívatelia".
 2. Portál je prevádzkovaný spolocnostou Red Roof s.r.o., ICO: 24194298, dalej len "Prevádzkovatel"
 3. Prevádzkovatel vydáva tieto Všeobecné podmienky používania (dalej len "Podmienky"), ktoré popisujú práva a povinnosti Prevádzkovatela, a tiež práva a povinnosti používatelov pri využívaní služieb poskytovaných portálom. Podmienky sú záväzné pre všetky Užívatel.
Užívatelom portálu môže byt fyzická osoba, tak podnikatelský subjekt:
 • V prípade, že je používatel podnikatelský subjekt, tz "Podnikatel", riadia sa vztahy neupravené týmito Podmienkami obchodným zákonníkom v platnom znení.
 1. Pre úcely týchto podmienok majú zadefinované pojmy nasledujúci význam:
  Študent je fyzická osoba bez ohladu na vek, ktorá má záujem o doucovanie a prostredníctvom portálu hladá Lektora.

  Lektor je fyzická osoba bez ohladu na vek, ktorá má záujem doucovat iné osoby v urcitom predmete ci zrucnosti a ponúka služby Doucovanie za vopred dohodnutú odmenu.
  Užívatel je spolocné oznacenie pre študentov a lektorov, ktorí využívajú služby portálu.
  • Používatel "Spotrebitel" je fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu pre osobné potreby alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, tz. služby portálu nevyužíva k poskytovaniu podnikatelské cinnosti.
  • Používatel "Podnikatel" fyzická alebo právnická osoba, ktorá služby portálu využíva na vykonávanie svojej podnikatelskej cinnosti.
  Služby sú všetky služby, ktoré Prevádzkovatel poskytuje prostredníctvom portálu.

2. Podmienky využívania služieb portálu pre Užívatela

 1. Využívanie služieb portálu je bezplatne.
 2. Bez registrácie (a vytvorenia profilu) si užívatel nemôže na portáli zverejnit inzerát alebo reagovat na zverejnený inzerát.
 3. Pocet vložených inzerátov na jedného Užívatela nie je limitovaný.
 4. Lektor vytvára inzerát pre každý predmet, ktorý doucuje samostatne.
 5. Študent si podla kritérií vyhladaním nájde na portáli inzerat Lektora, a osloví ho priamo z detailu inzerátu. Lektorovi bude následné e-mailom odoslaný email cez kontaktný formulár s osobnými údajmi Študenta, ktoré budú zadané v kontaktnom formulári. Študent súhlasí, že odoslaním kontaktného formulára do emailu Lektora môžu byt jeho osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, email).
 6. Na profil Lektora sa Študent môže pozriet kliknutím na odkaz, ktorý je umiestnený v každom Lektorovom inzeráte. Odkaz smeruje priamo do profil Lektora.
 7. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto dobe bude inzerát automaticky uložený do archívu ako neaktívny a užívatelovi inzerátu sa automaticky odošle email o deaktivácií inzerátu.
 8. Užívatel si je vedomý toho, že pokial bude chciet inzerát odstránit pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak urobit sám vo svojom profile.
 9. Užívatel si je vedomý, že inzerát bude formulovat jasne, strucne, slušne, nebude používat mnoho výkricníkov, otáznikov - pôsobí to rušivo.
 10. Užívatelia portálu majú zakázané:
  • uvádzat nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
  • používat vulgarizmy alebo slovné spojenie ci znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so spolocenskou morálkou a etikou;
  • propagovat násilie a podnecovat k nenávisti na základe pohlavia, jazyka, rasy, farby pleti, viery a náboženstva, politického ci iného zmýšlania, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovat vojnu alebo iné kruté a neludské správanie;
  • propagovat alkohol, alkoholizmus, fajcenie a užívanie omamných látok;
  • ohrozovat fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, a narušovat ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • šírit alebo propagovat pornografiu;
  • propagovat politickú stranu alebo jej predstavitelov;
  • propagovat vlastný web stránku a kontaktné údaje;
  • používat tutorka.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodit, menit vizuálnu podobu, zasahovat do kódu stránky alebo pretažit tento web.
 11. Užívatel súhlasí s tým, že Prevádzkovatel je oprávnený zasielat užívatelovi e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál ponúka.
 12. Užívatel súhlasí s anonymným využitím registracných a štatistických údajov.

2.1. Vytvorenie profilu a registrácia Lektora

 1. Lektor má právo používať iba jeden užívateľský úcet a vystupovať tak na portáli iba raz pod identitou (meno, priezvisko, email).
 2. Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook a udelením výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a
  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na tutorka.sk“ a
  • Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov "dáva Lektor bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údaju. V prípade, že Lektor súhlas podľa predchádzajúcej vety neurobí, nie je oprávnený portál využívať a dokončenie registrácie mu nebude umožnené. Po registrácií je užívateľom odoslaný aktivačný email, ktorý musí Lektor potvrdiť, čím sa registrácia úspešne dokončí.
 3. Lektor berie na vedomie, že vytvorenie profilu a registrácia na portáli je podmienená umiestnením profilové fotografie. Fotografie tváre musí umožňovať identitu osoby. Lektor berie na vedomie, že na svojej fotografii nesmie uvádzať svoje kontaktné údaje, ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo portál. Fotografie nesmie obsahovať logo, vodoznak alebo identifikáciu hodnotenia. Nevhodnou fotografiu, fotografiu zlej kvality ci fotografiu, ktorá nesplna požadované kritériá, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť.
 4. Lektor si môže na svojom účte nastaviť ochranu súkromia tak, aby sa jeho profil a fotografie neindexované do výsledkov vyhľadávača ako napr. Google Zoznam, Bing, Yahoo.
 5. V prípade, že sa Lektor rozhodne svoj úcet zrušiť, stací keď v svojom profile vyberie možnosť Zrušiť úcet. Po zadaní dovodov zrušenia užívateľského úctu bude účet automaticky zrušený. Zrušením užívateľského účtu nie je vylúčená možnosť opätovná registrácia.

2.2. Vytvorenie profilu a registrácia Študenta

 1. Študent má právo používať iba jeden užívateľský účet a vystupovať tak na portáli iba pod jednou identitou (meno, priezvisko, email).
 2. Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook a udelením výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka):
  • „Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a
  • „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na tutorka.sk“ a
  • „Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“, Študent udeluje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že Študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neurobí, nie je oprávnený portál využívať a dokončenie registrácie mu nebude umožnené. Po registrácii je Študentovi odoslaný aktivacný email, ktorý musí Študent potvrdiť, čím sa registrácia úspešne dokončí.
 3. V prípade, že sa Študent rozhodne zrušiť svoju registráciu, stačí keď v svojom profile vyberie možnosť Zrušiť úcet. Po zadaní dovodu zrušenia užívateľského účtu bude účet automaticky zrušený. Zrušením užívateľského účtu nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

2.3. Odmena pre Lektora za doučovanie

 1. Študent si s Lektorom dohodne výšku odmeny za doučovanie, spravidla je odmena určená sadzbou za jednu hodinu doučovania.
 2. Študent si s Lektorom zároven dohodnú spôsob úhrady odmeny. Najčastejšie to býva platba v hotovosti alebo platba na účet Lektora.
 3. Odmena za doučovanie je splatná po odučení hodiny resp. v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Lektorom a študentom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednost za splnenie daňových povinností a iných zákonom stanovených. Je povinnosťou Lektora, predovšetkým získanie príslušných povolení na podnikanie, podanie daňového priznania a odvedenie dane, vystavenie faktúr a pod.

3. Zodpovednost Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Užívateľom hľadajúcim Doučovanie (Študent) a Užívateľom ponúkajúcim Doučovanie (Lektor), a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, dodanie a zaplatenie ponúkaného Doučovania.
  • Prevádzkovateľ negarantuje Užívateľom nájdenie vhodnej osoby na doučovanie a nezodpovedá za výsledok, kvalitu a úroven Doučovanie.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu medzi Užívateľmi.
  • V prípade, že má Študent výhrady ku kvalite poskytnutej služby (k Doučovaniu), musí ju adresovať danému lektorovi.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na portáli a neposkytuje žiadnu záruku pri ich prípadnému využívaniu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte a tiež nenesie zodpovednosť za prípadné preniknutie do systému tretími osobami a získanie tak osobných dát užívateľa.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu.

4. Opravnenie Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, všeobecnými podmienkami inzercie portálu alebo dobrými mravmi.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť / zablokovať profil Užívateľa pokiaľ užívateľ porušil niektorú z týchto Podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má právo, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, upravovať, menit alebo inovovať služby portálu.
 4. Prevádzkovateľ má tiež právo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, ak tieto zmeny budú vyžiadané, zmeny právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa.

5. Notifikácie

 1. Pre efektívne fungovanie portálu je nevyhnutné užívateľ informovať prostredníctvom tzv. oznámenie. Notifikáciu posielame na užívateľov email.
  1. Lektorovi posielame
   1. registračný email (dokončenie registrácie potvrdením doručenia nášho registracného mailu),
   2. notifikáciu o dianí na portáli (informácie o zlepšeniach alebo nových službách),
   3. notifikáciu o novej žiadosti na doučovanie od Študenta.
  2. Študentovi posielame
   1. registračný email (dokončenie registrácie potvrdením doručenia nášho registračného mailu),
   2. a notifikáciu o dianí na portáli (informácie o zlepšeniach alebo nových službách).

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2020.
 2. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok na portáli. Ak Používateľ pokračuje v užívaní služieb portálu po nadobudnutí efektívnosť zmeny, má sa za to, že sa zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.